Sófár alapelvek

elveink

2009.04.26.

TARTALOM

1. alapjaink

2. a Sófár, annak célja és feladatai

  • a) A Sófár jelentése
  • b) A Sófár célja
  • c) A Sófár feladata

3. a Sófár a reformátusságban

  • a) A Magyar Református Egyház szervezetében
  • b) A hivatalos református Énekeskönyv használatáról

4. a Sófár és más felekezetek

5. a Sófár Csapat működésének alapelvei

Sófár Alapelvek

1. Alapjaink

Mindenek előtt zsinórmértékünk Isten írott Igéje, a Szentírás, melyhez egyedül érdemes igazítani életünket. Hitbeni eligazodásunkat szolgálják református hitvallásaink (II. Helvét hitvallás, Heidelbergi káté). Mindezeknek alárendelten, de építünk azokra a közösségi és egyéni tapasztalatokra is, melyekben Isten munkáját éltük meg Igéjével összhangban.

Valljuk, hogy Isten dicsőítése a református keresztyén ember életének alapvető célja, mely az ő dicsőségére élt, a Neki szent áldozatul felajánlott életben teljesedik ki. Valljuk, hogy a Jézus Krisztus érdeméért mennyei Atyánktól bűnbocsánatot nyert ember számára a legjobb, amit tehet: a mi Urunk akaratának eszközeként élni a világban. Valljuk, hogy minden ajándékunk és lehetőségünk Tőle van, és szeretnénk élni mindazzal, amit nekünk adott (ld. talentumok példázata: Mt 25,14-30; Lk 19,12-27).

2. a Sófár, annak célja és feladatai

2./a) A Sófár

A Sófár egy olyan szerveződés, amely elsősorban azoknak igyekszik találkozási helyet biztosítani, és segítséget nyújtani, akik szeretnék Istent a Magyarországi Református Egyházban dicsőíteni, és szolgálni Neki a dicsőítésben.

2./b) A Sófár célja
A Sófár fő célja a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben Isten dicséretének és imádatának megerősödése és elmélyülése mind a gyülekezeti tagok személyes, mind a gyülekezetek közösségi életében.

2./c) A Sófár feladatai

  • A gyülekezetekben szolgáló dicsőítő csoportok támogatása: összegyűjtése, összefogása és bátorítása. Szolgálatukban mind lelki, mint zenei téren való  előrehaladásukhoz a tőlünk telhető minden segítség megadása.
  • Olyan országos alkalmak szervezése, amelynek két súlypontjában a dicsőítés és a dicsőítésről való tanítás áll. Alkalmaink során célunk Isten dicsőítése és a jelenlétének közös megtapasztalásából fakadó ajándékok elfogadása, továbbá közös épülés hitben, ismeretben, szeretetben.
  • Fórum biztosítása a dicsőítéssel kapcsolatos kérdések megbeszélésére, tanitások megosztására, információk továbbadására.

3. a Sófár a reformátusságban

3./a) a Sófár a Magyar Református Egyházban

A Sófár a Magyar Református Egyházon belül egy nem hivatalos, alulról jövő kezdeményezésből létrejött, alulról építkező szerveződés. A Sófár alkalmakat szervező csapat tagjai és az alkalmakon szolgáló tanítók református gyülekezeti tagok, illetve lelkipásztorok, presbiterek közül kerülnek ki.

3./b) a Sófár és a hivatalos református énekeskönyv

Értékesnek, a dicsőítésben használhatónak és használandónak tartjuk magyar református énekeskönyvünk énekeinek jelentős részét. A genfi zsoltárokkal és a dicséretekkel kapcsolatban arra törekszünk, és arra bátorítunk másokat is, hogy szabadok legyünk azok új hangszerelésben és a megszokottól eltérő ritmusban való megszólaltatására is.
A hivatalos énekeskönyv énekeinek használata mellett arra törekszünk, és arra buzdítjuk a dicsőítő csoportokat, hogy olyan énekekkel történjen Isten dicsőítése, amelyek megfelelő, magyaros prozódiával, minél szebb és gazdagabb dallamvilággal, az Igével összhangban álló és tartalmas szöveggel rendelkeznek. Szintén törekszünk, és másokat is buzdítunk minél több, magyar szerzők által írt dicsőítő dal használatára.

4. a Sófár és más felekezetek

A Sófár alapvetően a magyar reformátusságban tevékenykedik, de alkalmai nyitottak más felekezetű testvéreink számára is. Köszönettel vesszük minden keresztyén testvérünk imádságát és felajánlásait, mellyekkel céljaink megvalósulását támogatja, segíti.

5. a Sófár Csapat működésének alapelvei

A Sófárt, mint szerveződést emberi értelemben a Sófár Csapat működteti.

A Sófár Csapat három munkacsoportból áll: lelki, szervező és portál/média munkacsoport. A Sófár Csapat egy-egy munkacsoportját vezető személy dönt a saját munkacsoportját érintő kérdésekben. Vannak olyan kérdések, amelyekben a vezetők közös döntésére van szükség: ilyen a tanítók és szolgáló zenekarok személye, egy-egy Sófár alkalom alaptémája, éves tervek koncepciója, és a csapatban történő változások. A döntések során a munkacsoportokban résztvevők véleményezhetik a saját munkacsoportjukban felvetődő kérdéseket, és a fent említett kérdésekben is minden csapattag véleményére, ötleteire számítanak a vezetők. A döntéseket a munkacsoport-vezetők mondják ki, és azokért ők felelősek.
A Sófár Csapatban való részvételre felkérés alapján kerülhet sor. A Sófár Csapatban való munka önkéntes szolgálat. A Csapatban való részvétel felfüggeszthető vagy lezárható egy-egy országos alkalom (projekt) feladatainak lezárulta után.
A Sófár Csapat működésének szabályait a vezetők megváltoztathatják, ha az indokolttá válik, a tapasztalatok figyelembevételével.
A Sófár Csapaton kívüli testvérek szolgálatait is várjuk és szívesen fogadjuk egy-egy feladatban, mely szolgálók és szolgálatok nélkül nem is lehetne megvalósítani kitűzött céljainkat, tervezett alkalmainkat.

Utószó

Hívjuk és várjuk Isten Szentlelkének jelenlétét, vezetését szolgálatunkba és személyes életünkbe! Mert egyedül ő teheti élővé és áldottá azt. Azért imádkozunk, hogy a dicsőítés szolgálatában, melyben munkálkodunk, a Szentlélek nyerjen teret, és mi az ő eszközei lehessünk Isten kegyelméből!

ceruza-ikon MEGOSZTOM!

SZÓLJ HOZZÁ!

ceruza-ikon HOZZÁSZÓLOK!

XHTML (engedélyezett tag-ek): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>